Позвънете на
+359883350400

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА ofertata.bg

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Скипър ООД , ЕИК 114633223 , със седалище и адрес на управление: 5800 гр. Плевен, ул. Гоце Делчев 4, вх. Б, ап. 9 , наричано по-долу за краткост АГЕНЦИЯ, и всяко лице, наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, на платформа за услуги ofertata.bg, наричана по-долу „ofertata.bg”.

ДАННИ ЗА АГЕНЦИЯ

Чл. 2. Информация за АГЕНЦИЯ:

 1. Наименование на АГЕНЦИЯ: „Скипър“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: 5800 гр. Плевен, ул. Гоце Делчев 4, вх. Б, ап. 9
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: 5800 гр. Плевен, ул. Гоце Делчев 1, партер
 4. Данни за кореспонденция: [email protected], телефон: +359883350400
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 114633223
 6. Надзорни органи:

(1) Агенция по заетостта

Адрес: София 1000, бул. Дондуков №3,

тел.: +359 2 980 87 19

факс: +359 2 986 78 02

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3.  Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

1./ Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват интернет страницата на Агенцията, чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания.

2./ Неактивни – Потребители, които посещават интернет страницата на Агенцията без да използват формата за контакт.

Чл. 4. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Агенцията и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл. 5. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Агенцията да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Агенцията изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл. 6. Забранено е нарушаването на авторски и сродни на  www.ofertata.bg права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл. 7. Всеки Потребител, който ползва услуги на интернет страница на Агенцията, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл. 8. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на интернет страницата на Агенцията услуги, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл. 9. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната интернет страница на Агенцията, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл. 10. Агенцията  се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл. 11. Агенцията си запазва правото да не отговаря на запитвания по преценка на администратора.

Чл. 12. Агенцията не отговаря пред Потребителя за:

1./ загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез интернет страница на Агенцията и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

2./ неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

3./ претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функционалността на интернет страницата;

Чл. 13. Агенцията не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функционалността, предоставяни на интернет страница на Агенцията.

Чл. 14. Агенцията обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл. 15. Агенцията си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката ни за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Агенцията ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) При съгласие на Потребителите с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Агенцията може да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) Потребителят се съгласява, че Агенцията на платформата www.ofertata.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за услуги, докато е налице регистрация на Потребителя в сайта на Агенцията в платформата www.ofertata.bg.

(5) Потребителят се съгласява, че Агенцията на платформата www.ofertata.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на сайта на Агенцията в платформата www.ofertata.bg. Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 17. (1) Във всеки момент, Агенцията в платформата www.ofertata.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите име и парола, Агенцията на платформата www.ofertata.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: www.ofertata.bg.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Агенцията в платформата www.ofertata.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата www.ofertata.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за услуги остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 19. Агенцията има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителя използва платформата www.ofertata.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в интернет пространството.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 20. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Агенцията в платформата www.ofertata.bg и Агенцията при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора.

Чл. 21. Агенцията не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 22. (1) Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Агенцията не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на www.ofertata.bg и сключване на договори за услуги с Агенцията.

(3) Агенцията не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Агенцията не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под услугите, новините и статиите в платформата www.ofertata.bg.

Чл. 23. (1) Агенцията не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Агенцията не носи отговорност в случай на сключване на договор за услуги, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Потребителя и Агенцията в платформата www.ofertata.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителите и Агенцията се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 25. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Агенцията в платформата www.ofertata.bg и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 26. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 28. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на www.ofertata.bg.

Допълнителна потребителска информация вижте на www.ofertata.bg.

Сравнение на продукти